Spennende stillinger og kampanje mot drukning
600 000 personer må ha behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås. Forebygging er klok politikk!
To brannmenn og en sykepleier holder opp en rapport

Skafor søker to prosjekt-medarbeidere til nytt prosjekt

LIVSVIKTIG handler om brannforebygging hos risikoutsatte grupper. Vi søker to personer – nasjonale pådrivere - som kan bidra til økt samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner og spre informasjon om effektive tiltak og gode samarbeidsmodeller.  Som nasjonal pådriver vil du bidra til et tryggere samfunn. Les mer

Livbøye på vann

Nasjonal kampanje mot drukning - bli en nullvisjonskommune.

Vi vet at det nytter med forebygging. Målrettet forebygging har gjort Norge til et av verdens mest trafikksikre land. Vi må lære av trafikken og arbeide like målbevisst for å forhindre drukning.

Vi oppfordrer norske kommunertil å sette drukning på dagsorden, og bli nullvisjonskommuner. Les mer

 
Tre utropstegn i forskjellige farger

Nyttig å vite

Den nye folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn har et  eget kapittel om skader og ulykker. Regjeringen vil styrke kunnskapsgrunnlaget og sørge for bedre og mer komplette skadedata. Det er en god nyhet for alle med interesse for skadeforebygging. Meldingen peker på Skafor som samarbeidsarena og Trygge lokalsamfunn som modell for lokal innsats.

Statens havarikommisjon for transport la i april fram rapporten Kartlegging av fritidsbåtulykker.  

konferansesal med smilende mennesker

Gjenvalg, samarbeid og nye perspektiv preget årsmøtet og konferansen "Klok av skade 2019?" 

Samarbeid var et viktig stikkord for alle innlederne på Årskonferansen 2019. Uansett om det gjelder beredskapsplanlegging, fallforebygging, sikkerhet i en storby eller innsamling og analyse av skadedata så er samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer nøkkelen til suksess. Les mer